Kunnigare krafter behövs i nämnderna

Måtte kommunalvalet ge Raseborg nya ansvarskännande politiker.

22.01.2021 05:55
Det är bra att det blir kommunalval i april. Partierna i Raseborg kan skärpa sig och rycka upp sig för att se till att den nya stadsfullmäktigesamlingen visar ansvar för att välja in kunnigare krafter i nämnderna. Det är viktigt att demokratin och samhällets regelverk förmår fungera och att respekten för laga ordning verkställs.
Kommunallagen förutsätter av dem som blir invalda att de i alla skeden arbetar för kommuninvånarnas bästa. Då bör utgångspunkten vara att de ser till att kommuninvånarnas rättigheter och rättskydd omhuldas och att dessa värden respekteras. Det betyder även att de folkvalda bör se till att staden har kunniga och insatta tjänstemän som inte försummar sina förpliktelser och inte i sin tjänsteutövning skadar invånarnas vitala intressen.
Under den pågående mandatperioden har framför allt social- och hälsovårdsnämnden visat en uppenbar ansvarslöshet i flera avseenden och inte förmått sköta sina förpliktelser på stadgat sätt. Det har bland annat gällt vårdtillgången där koncepten inte fungerat och gällande direktiv försummats. Väntetiderna till hälsovårdscentralen har varit alltför långa och lagstridig information har ständigt getts åt kunderna. Vårdbehövande nonchaleras och ges bland annat uppmaningen att besöka privata läkarcentraler på egen bekostnad trots att kommunens förpliktelse då är att ge en betalningsförbindelse. Samma inom tandvården då fullständigt lagstridiga direktiv ges av dem som tar emot samtal. De uppger kallt att inga jourtider finns redan klockan 8 på morgonen trots att ingen kommun får uppge något sådant.
Trots att Regionförvaltningsverket (RFV) i tidigare anmärkningar mot staden uppgett att den inte får tillämpa hemadressbundenhet för jourtjänster insisterar tandvården fortfarande att den inte kan ge lediga tider på en annan hälsocentral. Telefonpersonalen blir vresig, för att inte säga skamlös om kunden påpekar vad som gäller. Och nämnden är handlingsförlamad.
Färdtjänsten har nämnden inte alls klarat av utan till och med ställt till med skandaler som överstigit nyhetströskeln långt ut i landet och över språkgränserna. Upphandling av färdtjänst har den ingen vetskap om och de ansvariga tjänstemännen fumlar i blindo. Och allt fortgår utan att någon ingriper.
Den 7 januari återkommer RFV för tredje gången under ett år med anmärkningar hur staden missköter färdtjänsten och radar upp en lång rad lagmoment som staden aldrig iakttagit. Och hur staden försöker spärra kundernas möjligheter att anlita den färdtjänst de beviljats. I stadens protokoll ser vi även att den sparat 200 000 euro i kostnader genom sin planerade vanskötsel.
Beslutets nummer är 19427 och är offentlig handling som är tillgänglig för alla. Som de tidigare besluten har det fattats av sektorchefen Maija Gartman och socialvårdens ledande överinspektör Jari Rosenström. De sammanlagda beslutssidorna är ett tjugotal.
Staden har ändå i december sänt ut ett brev till de 560 kunderna om att de kan anlita vilken annan taxi som helst då den anvisade taxicentralen inte har någon taxi, men har inte uppgett något nummer var sådana taxibilar finns att få.
Och nyligen har vår stads ökända nämnd i sin avsaknad av kunskap beslutat sluta ett ännu sämre avtal med Esbo stad tillsammans med åtta kommuner från mars. Det avtalet fyller inga giltiga krav som Social- och hälsovårdsministeriet, RFV och Institutet för hälsa och välfärd THL ställer. Men för att få avtalet igenom har dessa behöriga myndigheter aldrig rådfrågats.
Den 18 januari beslöt kommunstyrelsen i Kyrkslätt med förkrossande majoritet lägga bromsarna på för att gå med i Esboavtalet. Styrelsens ordförande Timo Haapaniemi har gått ut med hård kritik om hur förfärliga brister Esboavtalet har och som inte kan accepteras.
Men Raseborg tar det i blindo. Trots att det redan är i Högsta förvaltningsdomstolen. Måtte kommunalvalet ge Raseborg nya ansvarskännande politiker.

Bo Holmberg,

Karis

ANDRA LÄSER